Twoja droga do prawa jazdy

 

Wybór szkoły jazdy nie jest łatwy. Wzrost liczby Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) oznacza walkę cenową, ale niestety wysoka jakość szkolenia musi kosztować. Duże znaczenie ma także to, ile razy po kursie będziemy podchodzić do egzaminu. Czy stać Cię na oszczędzanie na własnym bezpieczeństwie?

Sprawdź czy OSK nie stosuje niedopuszczalnej praktyki, ucząc teorii podczas zajęć praktycznych. Pamiętaj, że kursant siadając za kierownicą powinien już znać przepisy ruchu drogowego! Dowiedz się czy instruktorzy wyjeżdżają z uczniami poza miasto, aby pokazać im zasady poruszania się poza terenem zabudowanym. Niedopuszczalną praktyką jest skracanie czasu trwania zajęć oraz załatwianie prywatnych spraw podczas jazdy. Sprawdź także ceny materiałów i dodatkowych lekcji. Możesz także pozyskać informacje w Starostwie, na temat zdawalności uczniów danego OSK. Zapytaj o możliwość tzw. „jazd obserwacyjnych”, podczas których będziesz pasażerem w samochodzie szkoleniowym. Cenną wskazówką na temat jakości szkolenia jest przeprowadzanie egzaminów wewnętrznych w OSK, które pozwolą ocenić przygotowanie kursantów przed egzaminem w Ośrodku Ruchu Drogowego.

Pamiętaj – VMAX nie tylko przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy, ale naucza również, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z dróg.

Tajemnicze PKK to nic innego jak Profil Kandydata na Kierowcę, czyli elektroniczny dokument, który jest generowany przez właściwe Starostwa Powiatowe. Jest on niezbędny do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy, bowiem zawiera podstawowe  informacje o kandydacie na kierowcę.

Profil Kandydata na Kierowcę ma na celu ułatwienie życia kandydatom na kierowców oraz przyspieszenie procesu komunikacji pomiędzy Starostwami, Ośrodkami Ruchu Drogowego i szkołami jazdy. Pomaga także wyłapać te osoby, którym sądownie odebrano uprawnienia do kierowania pojazdem, a które chciałyby wcześniej “legalnie” wsiąść za kierownicę.

Aby założyć PKK wystarczy jedna wizyta w odpowiednim urzędzie. Wniosek o utworzenie profilu można złożyć na trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami. Do państwowego egzaminu na prawo jazdy dopuszczani będą kursanci najwcześniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności.

 1. Formalności w wydziale komunikacji sprowadzają się do wypełnienia wniosku. Druk  wniosku o wydanie PKK można dostać w szkołach jazdy. Można go również pobrać ze strony internetowej odpowiedniego wydziału komunikacji. Niezbędne dokumenty w urzędzie może też złożyć za kandydata członek rodziny lub szkoła jazdy.
 2. Niezbędne załączniki do wniosku: orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E), fotografia (o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm), dwustronna kserokopia starego dokumentu prawa jazdy, kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (dotyczy tylko osób bez polskiego obywatelstwa), pełnomocnictwo (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat), dowód osobisty (do wglądu), pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat. AM, A1, B1).
 3. Z wnioskiem i wymaganymi dokumentami należy zgłosić się do referatu praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kandydata na kierowcę (PKK) i indywidualny numer identyfikacyjny.
 4. Po odbiorze dokumentu i uzyskaniu numeru identyfikacyjnego można zapisać się na kurs w dowolnie wybranej szkole jazdy.

Szkolenie teoretyczne w zależności od kategorii obejmuje określoną pulę godzin lekcyjnych (każda  trwa 45 minut). W przypadku najpopularniejszej Kat. B jest to 30 godzin. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzoną w formie wykładów i zajęć praktycznych.

W trakcie szkolenia kursanci zapoznają się także z przykładowymi pytaniami testowymi, jakie mogą się pojawić na egzaminie w Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wykłady mogą być również prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Nadzór nad takim szkoleniem prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Kurs praktyczny trwa określoną liczbę godzin w zależności od kategorii – w przypadku najpopularniejszej Kat. B jest to 30 godzin zegarowych. Praktyczna nauka jazdy odbywa się w pojeździe specjalnie od tego przystosowanym – oznaczonym znakiem „L”. Nauka jazdy może się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Część praktyczna przeprowadzana jest na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h. Na takich drogach kursant musi wyjeździć nie mniej niż 4 godziny zajęć. Podczas pierwszych 8 godzin zajęć czas jazdy nie powinien przekraczać dwóch godzin jednorazowo.

Instruktorzy stopniowo wprowadzają kolejne elementy jazdy zgodnie z poziomem zaawansowania i rozwoju umiejętności kursanta. Kursant nie może oczekiwać, że już na pierwszych zajęciach praktycznych będzie jeździł po mieście.

Ośrodek Szkolenia Kierowców powinien dysponować utwardzonym placem manewrowym, wyłączonym z ruchu, na którym kursanci mają mieć możliwość wykonania takich samych ćwiczeń jak na egzaminie, z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu.

Zanim kursant wybierze się do Ośrodka Ruchu Drogowego na egzamin państwowy, musi przejść wewnętrzny egzamin we własnej szkole jazdy. Wewnętrzny egzamin ma niemal identyczny przebieg jak państwowy, jedyna różnica jest taka, że błędy nie powodują przerwania testu. Jeżeli wewnętrzny sprawdzian jest udany, można złożyć dokumenty do ośrodka egzaminacyjnego.

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

  • teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych;
  • praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości popełnionych błędów, dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu lub szkolenia.


W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy. Kartę przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor prowadzący i osoba egzaminowana, po czym otrzymuje ją osoba egzaminowana.

Egzamin teoretyczny w Ośrodku Ruchu Drogowego:

 

Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Po uruchomieniu programu należy zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego przedstawioną na kolejnych stronach ekranu. Kolejnym krokiem jest przejście egzaminu próbnego.

Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut. W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy. Należy pamiętać, że:

 • tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa
 • nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań
 • projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz
 • projekcja filmu kończy się stop klatką która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi
 • po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania
 • przejść do następnego pytania można również po kliknięciu napisu "następne pytanie"
 • test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej
 • pytania są punktowane 3,2,1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego
 • niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów
 • warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
 • pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu napisu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

 

Egzamin praktyczny w Ośrodku Ruchu Drogowego:

Egzamin praktyczny odbywa się w pojeździe specjalnie oznakowanym, wyposażonym w dodatkowy pedał hamulca dla egzaminatora oraz kamerę rejestrującą przebieg egzaminu.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I – jest przeprowadzana na placu manewrowym i obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów i poruszania się pojazdem. Zadania egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B na placu manewrowym:

1. Przygotowanie pojazdu do jazdy. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy – osoba egzaminowana musi sprawdzić: poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, poziom płynu w spryskiwaczach, działanie sygnału dźwiękowego, działanie świateł zewnętrznych pojazdu.

2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków, zapięcie pasów bezpieczeństwa: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, zagłówki powinny być ustawione na wysokości głowy.

3. Upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu.

4. Płynne ruszenie samochodem: opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

5. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w czasie jazdy obserwacja toru jazdy samochodu przez tylną szybę pojazdu i lusterka):

a) nieprzejeżdżanie przez linie i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas

b) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:

a) przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć

b) osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

 

CZĘŚĆ II – jest przeprowadzana na drogach publicznych i sprawdza umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.

Zadania, które kursant musi wykonać są następujące:

1) wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2) jazda drogami dwukierunkowymi jedno – i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

b) posiadającymi odcinki proste, łuki, wzniesienia, spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości,

3) jazda drogami jednokierunkowymi

4) przejazd przez skrzyżowania

a) równorzędne

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20,D1, itd.)

c) z sygnalizacją świetlną

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy

e) dwupoziomowe

5) przejazd przez przejścia dla pieszych

6) parkowanie prostopadłe lub skośne lub parkowanie pomiędzy dwoma pojazdami

7) zawracanie na drodze jedno jezdniowej – dwukierunkowej (zawracanie musi się odbyć przy użyciu biegu wstecznego)

8) manewry wyprzedzania, omijania, wymijania

9) zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu.

10) hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania pojazdu w wyznaczonym miejscu.

 

Kandydat ma możliwość jednej poprawki tego samego zadania. Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, pod warunkiem, że egzaminowany prawidłowo wykona wszystkie zadania.

 

Prawo jazdy kategorii:   Czas trwania

1.            A1, A2, A, B1, B, B+E, T, 25 minut

2.            C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D+E   45 minut

 

Osoba egzaminowana uzyskuje wynik:

- pozytywny, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,

- negatywny, jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne lub jeśli nie panuje nad pojazdem w wystarczającym stopniu, albo jej dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

Po zdaniu drugiej części egzaminu na prawo jazdy, kandydat na kierowcę opuszcza Ośrodek Ruchu Drogowego z wypełnionym i podpisanym arkuszem przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

Arkusza nie trzeba nigdzie zanosić, wynik egzaminu zostanie przez egzaminatora wprowadzony do systemu teleinformatycznego. Przy pomocy tego samego systemu zaktualizowany zostanie profil kandydata na kierowcę (PKK) o dane dotyczące egzaminu. Na podstawie tych informacji, wydział komunikacji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (stałe zameldowanie), będzie mógł zamówić stosowny dokument w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wcześniej jednak zainteresowana osoba musi udać się do wydziału komunikacji i tam okazać dowód opłaty wykonanej na poczet wydania dokumentu.

Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni , w praktyce do 3 tygodni. Odbioru naszego dokumentu dokonujemy w Wydziale Komunikacji danego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Koszt wydania prawa jazdy to 100 zł i 50 gr.

W każdym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, uzyskamy szczegółowe informacje na temat trybu pobierania opłat i wypełniania dokumentów.

 

Przydatne linki:

www.mord.pl

www.rezerwacje.nowosadecki.pl/service/1

 www.mord.pl/index.php/egzaminowanie/egzamin-teoretyczny

 www.mord.pl/index.php/egzaminowanie/aktualna-baza-pytan-na-prawo-jazdy-wszystkich-kategorii

 www.mord.pl/index.php/egzaminowanie/egzamin-praktyczny;www.mord.pl/index.php/egzaminowanie/prawo-jazdy-kategorii-a

 www.mord.pl/index.php/egzaminowanie/prawo-jazdy-kategorii-b

 www.mord.pl/index.php/egzaminowanie/prawo-jazdy-kategorii-c

 

 

 

 

Script logo